Kartena http://www.kartena.se MAPS POSITIONING ROUTING Wed, 21 Sep 2016 07:49:44 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 Addnode Group kan teckna kontrakt med Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK då prövningstillstånd inte medges http://www.kartena.se/2016/09/08/addnode-group-kan-teckna-kontrakt-med-goteborgs-stad-vart-cirka-35-msek-da-provningstillstand-inte-medges/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=addnode-group-kan-teckna-kontrakt-med-goteborgs-stad-vart-cirka-35-msek-da-provningstillstand-inte-medges http://www.kartena.se/2016/09/08/addnode-group-kan-teckna-kontrakt-med-goteborgs-stad-vart-cirka-35-msek-da-provningstillstand-inte-medges/#comments Thu, 08 Sep 2016 13:35:19 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2650

Stockholm den 8 september, 2016. Addnode Groups dotterbolag Kartena fick i mars 2016 ett tilldelningsbeslut från Göteborgs Stad avseende IT-stöd för planering, genomförande och uppföljning av verksamheter inom välfärdsområdet i Göteborg stad, en order värd cirka 35 MSEK. Beslutet har sedan i flera omgångar överklagats. Kammarrätten har nu lämnat besked om att de inte beviljar tillstånd för fortsatt prövning.

Kammarrättens beslut innebär att Addnode Group nu kan teckna kontrakt med Göteborgs Stad i enlighet med tilldelningsbeslutet. Avtalet har ett bedömt värde om 35 MSEK över fyra år, med option på förlängning om ett plus ett år.

- Affären har överklagats i flera omgångar och vi är nu glada att äntligen få möjlighet att skriva ett kontrakt med Göteborgs stad. Våra programvaror levererar inte bara en stor kundnytta, utan bidrar också till en stark samhällsnytta, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2016 kl. 15.15.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wikholm, affärsområdeschef, Addnode Group Process Management.
Tel: +46 (0) 70 394 42 07, e-post: andreas.wikholm@addnodegroup.com

Staffan Hanstorp, vd och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.
Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är  noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök:www.addnodegroup.com.
]]>
http://www.kartena.se/2016/09/08/addnode-group-kan-teckna-kontrakt-med-goteborgs-stad-vart-cirka-35-msek-da-provningstillstand-inte-medges/feed/ 0
Addnode Group har fått tilldelningsbeslut för planering- och uppföljningssystem inom välfärdsområdet till Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK http://www.kartena.se/2016/02/23/addnode-group-har-fatt-tilldelningsbeslut-for-planering-och-uppfoljningssystem-inom-valfardsomradet-till-goteborgs-stad-vart-cirka-35-msek/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=addnode-group-har-fatt-tilldelningsbeslut-for-planering-och-uppfoljningssystem-inom-valfardsomradet-till-goteborgs-stad-vart-cirka-35-msek http://www.kartena.se/2016/02/23/addnode-group-har-fatt-tilldelningsbeslut-for-planering-och-uppfoljningssystem-inom-valfardsomradet-till-goteborgs-stad-vart-cirka-35-msek/#comments Tue, 23 Feb 2016 15:47:39 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2617 Kartena, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått tilldelningsbeslut avseende ett planerings- och uppföljningssystem för välfärdsområdet Göteborgs Stad. Leveransen är en SaaS-tjänst och ordervärdet är bedömt till cirka 35 MSEK över fyra år med möjlighet till förlängning ett plus ett år.

Det nya planerings- och återrapporteringssystemet ska bland annat användas för planering av beslutade insatser, uppföljning av utfört arbete samt ruttoptimering inom välfärdsområdet Göteborg Stads samtliga tio stadsdelsförvaltningar och Socialresursförvaltningen. I välfärdsområdet ingår äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Grunden i den SaaS-tjänst som ska levereras är det webbaserade planeringsverktyget Kompanion för hemtjänsten från Projektstyrning Prima, ett bolag som är delägt av Addnode Group, och ett uppföljningssystem från partnerbolaget Phoniro. Uppdraget omfattar införandeprojekt, integration samt underhåll och support under avtalstiden.

- ”Vi är mycket glada över att få förtroendet att leverera detta prestigeuppdrag till Göteborgs Stad. Detta projekt är mycket intressant då det blir ett gemensamt planerings- och uppföljningssystem för en av Sveriges största offentliga utförare av äldreomsorg”, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

- ”Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vårt erbjudande till offentlig sektor. Att Göteborgs Stad valt att arbeta med oss inom välfärdsområdet är en stark signal att våra satsningar lyckas”, säger Staffan Hanstorp, vd och koncernchef för Addnode Group.

Tilldelningsbeslutet från Göteborgs Stad är en avsiktsförklaring att ingå slutligt avtal och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om tio dagar innan avtal kan tecknas.

]]>
http://www.kartena.se/2016/02/23/addnode-group-har-fatt-tilldelningsbeslut-for-planering-och-uppfoljningssystem-inom-valfardsomradet-till-goteborgs-stad-vart-cirka-35-msek/feed/ 0
Vi söker en erfaren projektledare http://www.kartena.se/2016/02/15/vi-soker-en-erfaren-projektledare/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vi-soker-en-erfaren-projektledare http://www.kartena.se/2016/02/15/vi-soker-en-erfaren-projektledare/#comments Mon, 15 Feb 2016 15:04:23 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2605 Kartena växer och söker nu en erfaren projektledare för spännande utmaningar i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Du har sannolikt en bakgrund som projektledare med erfarenhet av införande av IT-system i stora organisationer – gärna inom offentlig sektor. Dina kunskaper inom projektmetodik och projektstyrning är bred och djup vilket gör att du lätt tar dig an nya projekt på ett strukturerat sätt. Du inser vikten av kommunikation och den kommunikativa förmågan är en av dina styrkor.

Affärsmässighet är också något vi värderar högt och därför ser vi erfarenhet från leverantörsrollen som meriterande. Vi tror också att du har erfarenhet inom IT-området men vi vill gärna se en tonvikt på verksamhetsutveckling för att vi tillsammans skall bli komplementära.

Tjänsten

Kartena ingår i Addnode Group (publ) inom affärsområde Process är en av de ledande leverantörerna av IT-system och tjänster till offentlig sektor i Sverige. Vi är leverantör av många komplexa och verksamhetskritiska system till svenska kommuner och statliga myndigheter. Bolagen inom affärsområdet arbetar både som fristående enheter men också i gemensamma projekt för att leverera affärsnytta för våra kunder.

På Kartena kan du göra skillnad. Vi är en liten organisation som arbetar inom ett område i snabb utveckling i gränslandet mellan GIS, verksamhetsutveckling och samhällsnytta. Vi står nu inför en ny fas där vi kommer att driva större projekt än tidigare och med ett större fokus på verksamhetsutveckling.

Kontakta oss för mer information. Vi välkomnar din ansökan!

Placeringsort: Göteborg

www.kartena.se

www.addnodegroup.com

]]>
http://www.kartena.se/2016/02/15/vi-soker-en-erfaren-projektledare/feed/ 0
Årsredovisning Kartena AB http://www.kartena.se/2015/06/03/arsredovisning-kartena-ab-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arsredovisning-kartena-ab-2 http://www.kartena.se/2015/06/03/arsredovisning-kartena-ab-2/#comments Wed, 03 Jun 2015 07:41:12 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2586 Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2014 finns att ladda ner nedan. Årsredovisning och revisionsberättelse för Kartena AB (publ) 2014

]]>
http://www.kartena.se/2015/06/03/arsredovisning-kartena-ab-2/feed/ 0
Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ) http://www.kartena.se/2015/05/27/kallelse-till-arsstamma-i-kartena-ab-publ-5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kallelse-till-arsstamma-i-kartena-ab-publ-5 http://www.kartena.se/2015/05/27/kallelse-till-arsstamma-i-kartena-ab-publ-5/#comments Wed, 27 May 2015 07:49:04 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2579 Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl 9.00, i Addnode Groups lokaler på Hudiksvallsgatan 4B i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2015 (avstämningsdag är fredagen den 19 juni 2015). Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 juni 2015. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering skall vara verkställd den 18 juni 2015 (avstämningsdag är fredagen den 19 juni 2015) måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Anmälan att delta i årsstämman görs till bolagets adress: Kartena AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, tfn 031-777 77 90 eller genom att skicka e-post till rikard.linneroth@kartena.se. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan. För den som önskar företrädas av ombud finns fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats www.kartena.se.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning för stämman

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

9. Val av styrelse

10. Val av revisor

11. Styrelsens förslag till (a) ändring av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag, och (b) ändringar i bolagsordningen

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 13.810.350 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 8 Addnode Group AB (publ) som representerar en majoritet av samtliga röster i bolaget har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att inget styrelsearvode skall utgå och att arvode till revisorn skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt: 9 Addnode Group AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av styrelseledamöterna Stefan Jonegård, Ronny Gustavsson och Andrea Kösa samt att Stefan Jonegård väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 10 Addnode Group AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 11 Styrelsen föreslår att (a) bolaget ändrar bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag och (b) ändringar görs i bolagsordningen.

(a) Styrelsens förslag avseende ändring av bolagskategori innebär att bolagsordningen måste ändras. Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman röstar för förslaget till beslut om ändringar av bolagsordningen för anpassning till privat bolag (punkt 11 b).

(b) Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt att “(publ)” tas bort från bolagets firma i 1 § samt att sättet för kallelse justeras så att kallelse till bolagsstämma, istället för nuvarande kallelseförfarande, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Därtill föreslår styrelsen att 6 § (avstämningsförbehållet) i bolagsordningen skall utgå.

Addnode Group AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för styrelsens förslag enligt punkt 11.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.kartena.se senast från och med den 5 juni 2015 och skickas med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som skall tas upp på årsstämman och om bolagets ekonomiska situation.

Fullmaktsformulär till årsstämma i Kartena AB 150626.pdf

Göteborg i maj 2015

Kartena AB (publ)

Styrelsen

__________

]]>
http://www.kartena.se/2015/05/27/kallelse-till-arsstamma-i-kartena-ab-publ-5/feed/ 0
Vi söker systemutvecklare till Göteborg http://www.kartena.se/2015/02/24/vi-soker-systemutvecklare-till-goteborg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vi-soker-systemutvecklare-till-goteborg http://www.kartena.se/2015/02/24/vi-soker-systemutvecklare-till-goteborg/#comments Tue, 24 Feb 2015 14:01:54 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2567 Det går bra nu. Kartena växer och söker nu fler skarpa systemutvecklare. Om du har rätt egenskaper och inställning kan detta bli din nya drömarbetsplats.

Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill vara en viktig kugge i verksamheten och arbeta i en organisation med högt i tak. Hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team med platt organisation och stabil kundbas. Din uppgift blir att hjälpa oss att utveckla system mot kunder inom infrastrukturområdet och transportindustrin.

På Kartena kan du göra skillnad. Vi är en liten organisation som arbetar inom ett område i snabb utveckling i gränslandet mellan GIS, verksamhetsutveckling och samhällsnytta. Samtidigt är vi en del av den framgångsrika IT-koncernen Addnode Group med över 900 anställda i Norden.

Din bakgrund:

Vi söker dig som har erfarenhet ifrån systemutveckling i webbmiljö.

Du är van vid att ta ansvar i ditt arbete och att styra mot uppställda mål. På din meritlista så finns erfarenhet från kundprojekt inom offentlig förvaltning, GIS-kunskaper och/eller kunskaper kring moderna användargränssnitt.

Du har högskole- eller universitetsexamen inom systemutveckling eller liknande. Du är van utvecklare av webbaserade system och följer med i utvecklingen som följd av ditt passionerade intresse. Open Source-området är intressant men du är samtidigt pragmatiskt inställd till utveckling i andra miljöer.

Vi ser också gärna att du har erfarenhet av:

  • Javascript
  • Relationsdatabaser
  • HTML-5
  • C#
  • Agila utvecklingsmetoder

Det är meriterande om du har arbetat med:

  • node.js
  • Open source-teknik inom GIS-området såsom Geoserver, Leaflet och OpenLayers
  • Useability / användargränssnitt
  • Traditionella GIS-verktyg såsom FME och produkter från ESRI

Du pratar svenska flytande och är duktig på engelska muntligt och skriftligt.

Personliga egenskaper:

Vi värdesätter personliga egenskaper som kreativitet, struktur, initiativrikedom och god planeringsförmåga. Särskilt viktigt är en förmåga att ta ett eget ansvar för sitt arbete och att se till att få saker ur händerna. Vi ser också gärna att du är en social person som vill ha roligt på jobbet, att du jobbar bra i team samtidigt som du kan vara självgående.

Företagsinformation:

Kartena arbetar med moderna verksamhetssystem inom geografiskt IT. Företaget grundades strax innan millennieskiftet och är idag en del av IT- koncernen Addnode Group. Vi arbetar med kunder inom infrastrukturområdet och transportbranschen med att frigöra affärsnytta genom att använda geografiska verksamhetssystem. Bland våra kunder återfinns Post- och telestyrelsen, Hemglass, Swea Energi, Västtrafik och STOKAB. Kartenas verksamhet bedrivs i moderna lokaler på Vasagatan 45 i centrala Göteborg.

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ort: Göteborg

Skicka ansökan till jobb@kartena.se

]]>
http://www.kartena.se/2015/02/24/vi-soker-systemutvecklare-till-goteborg/feed/ 0
Fortsatt arbete med Ledningskollen http://www.kartena.se/2014/11/24/fortsatt-arbete-med-ledningskollen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fortsatt-arbete-med-ledningskollen http://www.kartena.se/2014/11/24/fortsatt-arbete-med-ledningskollen/#comments Mon, 24 Nov 2014 15:31:05 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2550 PTS väljer att arbeta vidare med Decerno och Kartena för projektet Ledningskollen.se

Ledningskollen.se är en satsning för att minska skadorna på samhällets viktiga infrastruktur. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp.

Tjänsten skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentrepenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare i området.

Ledningskollen har varit rikstäckande sedan 1 december 2010. Idag är över 620 ledningsägare anslutna och systemet har fler än 150.000 användare. Årligen skapas över 100.000 förfrågningar i systemet.

]]>
http://www.kartena.se/2014/11/24/fortsatt-arbete-med-ledningskollen/feed/ 0
Årsredovisning Kartena AB http://www.kartena.se/2014/04/23/arsredovisning-kartena-ab/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arsredovisning-kartena-ab http://www.kartena.se/2014/04/23/arsredovisning-kartena-ab/#comments Wed, 23 Apr 2014 16:48:37 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2496 Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2013 finns att ladda ner nedan.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Kartena AB (publ) 2013

]]>
http://www.kartena.se/2014/04/23/arsredovisning-kartena-ab/feed/ 0
Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ) http://www.kartena.se/2014/04/22/kallelse-till-arsstamma-i-kartena-ab-publ-4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kallelse-till-arsstamma-i-kartena-ab-publ-4 http://www.kartena.se/2014/04/22/kallelse-till-arsstamma-i-kartena-ab-publ-4/#comments Tue, 22 Apr 2014 09:16:10 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2486 Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 10.00, i Addnode Groups lokaler på Hudiksvallsgatan 4B i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 19 maj 2014. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering skall vara verkställd den 16 maj 2014 måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Anmälan att delta i årsstämman görs till bolagets adress: Kartena AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, tfn 031-777 77 90 eller via fax 031-774 43 96 eller genom att skicka e-post till rikard.linneroth@kartena.se. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan. För den som önskar företrädas av ombud finns fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats www.kartena.se.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning för stämman

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

9. Val av styrelse

10. Val av revisor

11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 12.150.306 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 8 Addnode Group AB (publ) som representerar en majoritet av samtliga röster i bolaget har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att inget styrelsearvode skall utgå.

Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt: 9 Addnode Group AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av styrelsens ordförande Stefan Jonegård och styrelseledamoten Jenny Curtsdotter Ek samt att nyval sker av Andrea Kosa. Styrelseledamoten Christer Hedlund har avböjt omval.

Punkt 10 Addnode Group AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.kartena.se senast från och med den 30 april 2014 och skickas med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets ekonomiska situation.

Fullmaktsformular 20140522 Kartena

Göteborg i april 2014

Kartena AB (publ)

Styrelsen

__________

]]>
http://www.kartena.se/2014/04/22/kallelse-till-arsstamma-i-kartena-ab-publ-4/feed/ 0
Kartenas bidrag till Open Source-communityn uppmärksammas http://www.kartena.se/2014/03/20/kartenas-bidrag-till-open-source-communityn-uppmarksammas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kartenas-bidrag-till-open-source-communityn-uppmarksammas http://www.kartena.se/2014/03/20/kartenas-bidrag-till-open-source-communityn-uppmarksammas/#comments Thu, 20 Mar 2014 14:23:34 +0000 admin http://www.kartena.se/?p=2471 Kartena har under det senaste åren arbetat alltmer med kartklienten Leaflet som fortsätter att vinna mark som kartklient på den internationella scenen. I slutet av 2012 övergick den användargenererade kartdatabasen OpenStreetMap till Leaflet – även stora publika tjänster som Foursquare och Wikipedia använder numera den Open Source-baserade plattformen.

Kartena har bidragit i projektet genom ett flertal plug-ins, bl a Proj4Leaflet som gör det möjligt att använda lokala koordinatsystem i Leaflet. I början av året gick MapBox ut och berättade att de numera använder en plug-in utvecklad av Kartena.

]]>
http://www.kartena.se/2014/03/20/kartenas-bidrag-till-open-source-communityn-uppmarksammas/feed/ 0