Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl 9.00, i Addnode Groups lokaler på Hudiksvallsgatan 4B i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2015 (avstämningsdag är fredagen den 19 juni 2015). Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 juni 2015. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering skall vara verkställd den 18 juni 2015 (avstämningsdag är fredagen den 19 juni 2015) måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Anmälan att delta i årsstämman görs till bolagets adress: Kartena AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, tfn 031-777 77 90 eller genom att skicka e-post till rikard.linneroth@kartena.se. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan. För den som önskar företrädas av ombud finns fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats www.kartena.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas

 2. Val av ordförande för stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning för stämman

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

 2. Val av styrelse

 3. Val av revisor

 4. Styrelsens förslag till (a) ändring av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag, och (b) ändringar i bolagsordningen

 5. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 13.810.350 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 8 Addnode Group AB (publ) som representerar en majoritet av samtliga röster i bolaget har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att inget styrelsearvode skall utgå och att arvode till revisorn skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt: 9 Addnode Group AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av styrelseledamöterna Stefan Jonegård, Ronny Gustavsson och Andrea Kösa samt att Stefan Jonegård väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 10 Addnode Group AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för att omval sker av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 11 Styrelsen föreslår att (a) bolaget ändrar bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag och (b) ändringar görs i bolagsordningen.

(a) Styrelsens förslag avseende ändring av bolagskategori innebär att bolagsordningen måste ändras. Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman röstar för förslaget till beslut om ändringar av bolagsordningen för anpassning till privat bolag (punkt 11 b).

(b) Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt att “(publ)” tas bort från bolagets firma i 1 § samt att sättet för kallelse justeras så att kallelse till bolagsstämma, istället för nuvarande kallelseförfarande, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Därtill föreslår styrelsen att 6 § (avstämningsförbehållet) i bolagsordningen skall utgå.

Addnode Group AB (publ) har anmält sin avsikt att vid årsstämman rösta för styrelsens förslag enligt punkt 11.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.kartena.se senast från och med den 5 juni 2015 och skickas med post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som skall tas upp på årsstämman och om bolagets ekonomiska situation.

Fullmaktsformulär till årsstämma i Kartena AB 150626.pdf

Göteborg i maj 2015

Kartena AB (publ)

Styrelsen